Søg efter


Logens historie


Logens historie

I 1940-erne var der ganske få Odd Fellow brødre i Skagen, og de måtte hver uge drage til Frederikshavn, hvor de var medlemmer af broderloge nr. 64 Julius Meyer.

I de efterfølgende år steg antallet af brødre, og tankerne om at danne egen Odd Fellow Loge i Skagen voksede.

Skaren af brødre var nu nået op på 15. For at formalisere intentionerne om egen Odd Fellow Loge i Skagen, blev der den 5. marts 1955 stiftet en broder-forening. I mødet, som fandt sted på Brøndums Hotel deltog, foruden de 15 brødre fra Skagen, den distriktsdeputerede storsire Chr. Rasmussen samt repræsentanter for broderloge nr. 64 Julius Meyer.

Foreningen tog navnet "Odd-Fellow-foreningen "Lars Kruse", Skagen. Dette for derved at hædre og ære den stovte Skagensfisker, der frygtløs var parat, når andres liv var i fare. Foreningens segl var en gengivelse af sømærket i Gl. Skagen med det altseende øje som top-strålepunkt.

Udover at være medlem af broderloge nr. 64 Julius Meyer havde Odd Fellow Foreningen Lars Kruse ét månedligt møde, hvor man forberedte en etablering af egen Odd Fellow Loge i Skagen.

For at sikre et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, blev der etableret en byggefond.

Møderne fandt i begyndelsen sted på Brøndums Hotel, men blev senere flyttet til private hjem.

I efteråret 1960 var man oppe på 29 brødre, og tiden var nu inde til at realisere tanken om egen Odd Fellow Loge i Skagen. Der nedsattes et udvalg under ledelse af broder Arnold Grønbeck til at se på egnede bygninger.

Den 11. januar 1961 opgives alle hidtil bearbejdede muligheder, idet Afholdshotellet på Spliidsvej med en grund på ca. 1500 m2 købes for 80.000,00 Kr. I et derefter ekstraordinært indkaldt møde, den 16. januar 1961 får brødrene af byggeudvalget en orientering om de påtænkte ombygningsarbejder, herunder udvalgets enstemmige beslutning om at indstille, at salen bør forlænges med ca. 3 m. og at loftet – det var fladt i 3,10 m's højde – bør gennembrydes og overdækkes af en hvælving.

Broder J. Verner Petersen redegør i enkeltheder for dette arbejde, der også indebærer dennes ide vedrørende den senere omtalte stjernehimmel. Der fremlægges overslag for materialeindkøb til hele ombygningen på 45.000,00 kr., idet det længe havde stået klart, at dette logeprojekt kun var realisabelt, såfremt alle brødrene gjorde en arbejdsmæssig indsats.

I samme møde vedtages, at broderlogen "LARS KRUSE" skal institueres den 27. august 1961.

Nu fulgte en hektisk tid. Det kan være svært for senere tilkomne brødre at forestille sig situationen, men det bør erindres, at daværende brødre præsterede ca. 7000 arbejdstimer.

Brødrene – og det var praktisk talt alle – tog fat i weekenderne med at bryde noget ned og bygge andet op. Hurtigt måtte det erkendes, at færdiggørelse til den 27. august var en noget dristig beslutning. Men brødrene stod sammen. Beslutningen var taget, og så måtte aftenerne tages til hjælp, og senere også sommerferierne. Der var et sammenhold og en arbejdsiver for i Ordenes tjeneste at få dette værk – egen loge – etableret.

Det blev kendt inden for Odd-Fellow i Nordjylland og til dels i det ganske land, at der skete noget helt exceptionelt i Skagen. Skagensbrødre med vidt forskellig faglig kompetence fandt, med fornøden vejledning, en plads i team-work'et. Mange besøgende Odd-Fellows udefra mødte interesseret op, og faktisk ALT blev udført ved brødrenes arbejdsindsats.

Det skal dog ikke glemmes, at mange af brødrenes hustruer – udover ved dårligt i ombygningsperioden at se deres mænd – bidrog på mange måder, bl.a. med syning af logetæppet (ca. 625.000 korssting), alterdug, gardiner m.v.

sal3h lBroder Waldemar Secher havde på grund af alder ikke mulighed for at deltage i det fysiske arbejde med ombygningen, men så stod han i sit atelier i Gl. Skagen og malede alterbilledet.

To faser i ombygningen var særlig spændende:
Først gennembrydningen af loftet i den bestående bjælke- og tagkonstruktion. To langsgående, vandretliggende gitterdragere blev opbygget på de bestående loftsbjælker og sammenholdt med bjælkeankre langs gavlene, - alt indbygget og liggende i den omkransende baldakin.

Dernæst opbygningen af hvælvingen, hvortil benyttedes skillerumsbrædder fra de nedbrudte seks værelser i loftsetagen over salen, og yderlig etablering af belysningsinstallation og stjernehimmelen. Sidstnævnte var inspireret af loftet fra den store logesal i Göteborg, men stjernehimlen i Skagen blev arrangeret som er en nøjagtig kopi af himlen over Skagen, den 27. august 1961 klokken 20:00, - den dag logen skulle institueres. Denne stjernehimmel er i dag kendt i vide kredse inden for Odd-Fellow i Danmark.

Efter en fantastisk indsats af brødrene, båret frem af iveren efter at få egen loge i Skagen, og ikke mindst af brødrenes kærlighed til Ordenen og i taknemlighed for dens værdifulde betydning i deres tilværelse, nåede man sit mål. Søndag, den 27. august 1961 var Broderloge nr. 81 Lars Kruse klar til sin instituering.

sal1h lStorlogens embedsmænd under ledelse af fungerende storsire, broder deputeret storsire Edmund Melander forestod indvielse af salen til logebrug og instituering af logen samt indsættelse af de valgte embedsmænd.

I et særdeles smukt ritualmæssigt forløb overdrog byggeudvalget logebygningens nøgle til storsiren, der senere sammen med udleveringen af det af brødrene Wilhelm Lind, Børge Pallesen, J. Verner Petersen, Arnold Grønbeck og Peder Kloster ansøgte fribrev afleverede nøglen til logens brug.

Endelig indsattes logens første valgte embedsmænd: overmester Wilhelm Lind, undermester J. Verner Petersen, sekretær Børge Pallesen, kasserer Laur. Schultz og skatmester Janus Kongerslev.

Broder V. F. Hansen, broderloge nr. 64 ”JULIUS MEYER” indsattes som fungerende eksmester.

Hele forløbet fra køb af Afholdshotellet til det færdige resultat, etableringen af broderloge nr. 81 ”LARS KRUSE”, føltes som et eventyr, om hvis spændende detaljer der kan læses mere indgående i de gamle protokoller.

sal2 lLogen ændrede sit segl til motiv af LARS KRUSE.

Logen har på forskellig humanitær måde i tidens løb markeret sig udadtil i det samfund, den er en del af.

 Da man etablerede logebygningen i Skagen bibeholdt man 5 værelser på 1. sal, som man gennem alle årene har udlejet til medlemmer af Odd Fellow Ordenen med familier. Denne udlejning har gennem årene skabt mange gode Odd Fellow relationer, idet vore værelser er meget efterspurgte.

Ejendommen er løbende gennem årene vedligeholdt og forbedret, men i 2011 indledtes en større renovering. Bygningen fik nyt tag, nye vinduer og renoveret murværket.

Hele 1. salen, hvor vore værelser er beliggende er blevet totalt renoveret og moderniseret.

Igen er en meget stor del af arbejdet udført at vore egne brødre uden hvis indsats, dette projekt ikke har været muligt.

 

Renoveringen af logebygningen er tilendebragt i foråret 2015 med nye toiletter i garderoben samt renovering af opholdsplads for vore gæster bag logebygningen.

Da ejendommen har sin oprindelse helt tilbage til 1909 vil der helt sikkert komme nye opgaver for at holde bygningen i orden.